Laajakaista 2016

2016.10.31

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys laajakaistapalveluihin on hienoisessa nousussa. Kuluttajat ovat tyytyväisempiä liikkuvaan laajakaistaan (toimiala 73,1) kuin kiinteään laajakaistaan (toimiala 71,3). Tekniikkaan, kuten laitteiden laatuun, verkon nopeuteen ja käyttövarmuuteen ollaan yleisesti tyytyväisiä. Erot operaattoreiden välillä tulevat enemmän palvelusta, kuten aloitteellisuudesta sekä asiakkaiden ajan tasalla pitämisessä sekä hinnoittelusta, joissa on parantamisen varaa. Hyvä huolenpito ja luotettavuus ovat asiakastyytyväisyyden kulmakiviä.

Koettu palvelunlaatu kovassa laskussa

Koettu palvelunlaatu on viime vuoteen verrattuna roimasti laskussa niin yritys- kuin yksityispuolellakin, sekä liikkuvassa että kiinteässä laajakaistassa.

Palvelunlaatu laski paitsi koko toimialalla, myös kaikilla yksittäisillä toimijoilla, myös pienillä. Kuitenkin pienet pärjäsivät paremmin yritysasiakkaiden mielestä mm. tavoitettavuuden osalta sekä pystyivät paremmin palvelemaan apua tarvitsevia yritysasiakkaitaan.

Yksityisasiakkaat pitävät Elisaa selkeästi parhaana liikkuvan laajakaistan palvelunlaadussa ja kiinteänkin osalta Elisa on suurista toimijoista paras. Elisan imago koetaan parhaaksi ja erityisesti luotettavuus on tärkeässä roolissa.

Yritysten tyytyväisyys kiinteän laajakaistan palveluihin on noussut vaikkakin palvelunlaatu yleisesti ottaen heikkeni. Tyytyväisyys pienten paikallisten yhtiöiden toimintaan perustuu erityisesti hyvään tuotelaatuun: luotettavuus, verkon nopeus sekä hyvät tekniset laitteet ja toimintavarmuus nostivat niiden ryhmän vuoden ykköseksi. Suurista toimijoista parhaalla DNA:lla myös laitteiden laatu ja käyttövarmuus olivat korkeat. Luottamus lähellä toimivaa operaattoria kohtaan on korkein, samoin tunne hyvästä huolenpidosta. Myös näissä tekijöissä DNA nousi muita suuria toimijoita paremmaksi.

Yritysten tyytyväisyys liikkuvan laajakaistan palveluihin sitä vastoin laski kaikilla muilla paitsi Elisalla.

Valitukset

Vaikka koettu palvelunlaatu onkin roimassa laskussa, valituksen tarve on sitä vasten ollut yleisesti hienoisessa laskussa, erityisesti yksityispuolella. Kuitenkin toimialan yleinen valitusten määrä on korkea, varsinkin yrityspuolella. Asiakastyytyväisyyden ero asiakkaiden, joilla ei ole ollut tarvetta valittaa ja niiden, joilla on ollut tarvetta valittaa on korkea – vaihteluväli peräti 12-20 pistettä.

Suomen tyytyväisimmät asiakkaat 2016

 • Elisa ykkösenä liikkuvan laajakaistan yksityis- ja yrityspuolella
 • Pienemmät operaattorit kiinteän laajakaistan johdossa

Tulokset pähkinänkuoressa

 • Asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin on loivassa nousussa
 • Kuitenkin operaattorien palvelunlaatu on kovassa laskussa vuoteen 2015 verrattuna
 • Erot operaattoreiden välillä tulevat enemmän palvelusta, kuten aloitteellisuudesta sekä asiakkaiden ajan tasalla pitämisessä sekä hinnoittelusta, joissa on parantamisen varaa
 • Sekä kiinteää laajakaistaa että liikkuvaa laajakaistaa koskevat valitukset ovat vähentyneet toimialalla edellisvuodesta, mutta valitusten määrä on edelleen suuri

Asiakastyytyväisyyden kehitys 2012-2016

Tietoa Laajakaista 2016 -tutkimuksesta

Tutkimuksen kohderyhmä koostuu 18–79-vuotiaista suomalaisista matkapuhelinoperaattoreiden asiakkaista. Yrityspuolella analysoidaan Suomessa toimivia yrityksiä. Näyte tulee Fonectan rekisteristä, mikä päivittyy automaattisesti VRK:sta. Yrityspuolen näyte stratifioidaan, jotta saadaan suuremmille yrityksille suurempi paino. Satunnaisilla puhelinhaastatteluilla voidaan analysoida väh. 8 % markkinaosuuden omaavia yrityksiä, pienempiä voidaan sisällyttää tutkimukseen joko asiakasrekisterein tai satunnaisin, paikallisin puhelinhaastatteluin.

Tiedot on kerännyt Norstat Finland puhelinhaastatteluiden avulla. Kysymyslomake sisälsi runsaat 30 mallikysymystä ja 15 taustakysymystä. Kysymyksiin vastattiin asteikolla 1–10. Vastaajiin otettiin yhteyttä enintään viisi kertaa, jotta haastattelun todennäköisyys olisi mahdollisimman suuri.

Asiakastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat yleisesti haarukassa +/- 3 indeksipistettä asteikolla 0-100.

Poikkeukset:

 • Kiinteä laajakaista yksityisasiakkaat, muut operaattorit (3,7)
 • Kiinteä laajakaista yritysasiakkaat, muut operaattorit (3,2)

Liikkuvan laajakaistan yrityspuolen virhemarginaalit ovat haarukassa +/- 5 indeksipistettä.

Tilastollinen merkitsevyystaso on 95 %. Mallin selitysaste eri yritysten kohdalla on keskimäärin 80 %.

Norstat Finland haastatteli Laajakaista 2016 -tutkimukseen yhteensä 1103 Suomessa asuvaa 18–79-vuotiasta yksityisasiakasta, sekä 909 yritysasiakasta. Yksityisasiakkaista 690 oli kiinteän ja 413 liikkuvan laajakaistan asiakkaita ja yritysasiakkaista 747 oli kiinteän ja 162 liikkuvan laajakaistan asiakkaita. Puhelinhaastattelut tehtiin 7.9.-21.10.2016. Vastaavat tutkimukset on toteutettu Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa.

 

Asiakastyytyväisyys – Kuinka EPSI Rating mittaa sitä?

Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan seuraavien kolmen kysymysten avulla:

 • Ajattele koko kokemustasi sinun operaattoristasi. Miten tyytyväinen olet?
 • Missä määrin sinun operaattorisi mielestäsi täyttää odotuksesi?
 • Kuvittele joka suhteessa täydellistä operaattoria. Miten kaukana tai miten lähellä täydellistä operaattoria sinun operaattorisi mielestäsi on?

Kunkin aspektin arvosana ilmoitetaan välillä 0-100. Mitä korkeampi arvosana, sitä paremman arvion pankki on saanut asiakkailtaan. Yleisesti voidaan sanoa, että yrityksillä, joiden asiakastyytyväisyyden arvosana on alle 60, on suuria vaikeuksia motivoida asiakkaita pysymään asiakkaina. Sen sijaan yli 75:n arvosana kertoo vahvasta yrityksen ja asiakkaan välisestä suhteesta.

Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat kaksi tärkeää avainindikaattoria yrityksille ja organisaatioille. Näiden kahden indikaattorin mittaamisen lisäksi EPSI-menetelmä tutkii viittä muuta aspektia, joiden avulla voidaan selvittää, mikä tekee asiakkaista tyytyväisiä ja uskollisia.

Kukin aspekti sisältää tietyn määrän kysymyksiä. Alla oleva kaavio kuvaa niitä alueita, joihin EPSI-menetelmä perustuu.

EPSI Rating

EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Haluatko apua tutkimuksen tekoon?

Täytä sähköpostiosoitteesi niin otamme sinuun yhteyttä!