Uudisasuntorakentaminen 2017

2017.06.21

Asunnonostajat ovat tyytyväisiä rakennusyhtiöihin

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on korkea, 75,7 indeksipistettä, vaikka erot eri rakennusyhtiöiden välillä ovat suuria. Ero asiakastyytyväisyydessä on korkeimman ja alhaisimman asiakastyytyväisyyden saavuttaneiden rakennusliikkeiden välillä jopa 16,2 indeksipistettä. Verrattuna vuonna 2016 tutkittuihin toimialoihin uudisasuntorakentaminen sijoittuu kolmanneksi korkeimmalle sijalle vakuutus ja sähkön vähittäismyynti -toimialojen jälkeen.

Kaikkein tyytyväisimpiä asunnonostajat ovat Länsi-Suomessa. Muualla Suomessa asiakkaat ovat hieman tyytymättömämpiä, mutta erot muiden alueiden välillä ovat pieniä. Myös sijoituskäyttöön uudisasunnon ostaneet kuluttajat ovat tyytyväisempiä kuin omaan käyttöön asunnon ostaneet. Vastaajista neljännes oli sijoitusasunnon ostajia.

 

 

*Terveydenhuollon tutkimukset sekä kuntarating eivät ole ns. toimialatutkimuksia mutta toimialoja voi verrata tuloksiltaan myös niihin

**Toimialan tulosta tutkimuksessa edustaa mukana olevien yritysten tulosten keskiarvo painotettuna uudisasuntorakentamisen yrityskohtaisilla volyymeillä. Mukana olevat yritykset edustavat merkittävää osaa uudisasuntorakentamisen volyymistä.

Aikataulussa pysyminen ja ammattimaisesti hoidetut muutostyöt saivat asiakkailta eniten kiitosta

Tutkittujen rakennusyhtiöiden imago on erittäin hyvä. Uudisasuntorakentajien asiakkaana olo koettiin helpoksi ja rakentajien koettiin pitävän hyvää huolta asiakkaistaan. Asuntorakentajia pidettiin luotettavina, vaikka yhteiskuntavastuullisuus jäikin hieman muutoin korkeasta tasosta.

Asiakkaiden odotukset uudisasuntorakentamista kohtaan ovat korkealla, vaikkakin odotusten merkitys asiakastyytyväisyyteen on kuitenkin vähäinen.

Asiakkaat pitävät uudisasuntorakentamisen tuotelaatua erittäin hyvänä. Aikataulussa pysyminen sai asiakkailta eniten kiitosta. Toisena olivat asunnon pohjaratkaisun sopivuus sekä asunnon varustetaso. Heikoimmat arvosanat tulivat asunnon virheettömyydestä.

Ostajat eivät pidä uusia asuntoja liian kalliina, sillä rahalle saatu vastine kokonaisuudessaan on hyvä. Lisä- ja muutostöitä teetti 74 prosenttia asunnonostajista, ja rakennusyhtiöiden katsottiin löytäneen ratkaisut ja toteuttaneen ne erinomaisesti. Noin puolet on valmiita suosittelemaan rakennusyhtiön asuntoja ystävilleen ja sukulaisilleen. Uudisasuntorakentamisen keskimääräinen NPS on 31.

**Toimialan tulosta tutkimuksessa edustaa mukana olevien yritysten tulosten keskiarvo painotettuna uudisasuntorakentamisen yrityskohtaisilla volyymeillä. Mukana olevat yritykset edustavat merkittävää osaa uudisasuntorakentamisen volyymistä.

Valitusten määrä korkealla

Uudisasuntorakentamisen valitusten määrä on suhteellisen korkea verrattuna muihin Suomen tutkittuihin toimialoihin. Keskimäärin 30 prosentilla uudisasuntorakentamisen asiakkaista oli aihetta valittaa. Tämä luku on Suomessa muilla tutkituilla toimialoilla keskimäärin 16 prosenttia. Vaikka valitusten määrä onkin suhteellisen korkea, on asiakasuskollisuus kuitenkin hyvällä tasolla.

Erityisesti muuton jälkeen olisi toivottu tiheämpää yhteydenottoa

Kovin moni ei koe tarvinneensa tiheämpää yhteydenpitoa rakennustyön aikana, mutta selkeästi useampi olisi toivonut rakennusliikkeeltä tiheämpää yhteydenottoa muuton jälkeen. Ostajista 11 prosenttia olisi toivonut rakennusyhtiöltä tiiviimpää yhteydenpitoa rakennustyön aikana ja 21 prosenttia muuton jälkeen.

Tulokset pähkinänkuoressa

  • Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla
  • Uudisrakentamisen imago koetaan erittäin hyvänä ja jopa noin puolet olisi valmiita suosittelemaan rakennusliikettään
  • Valitusten määrä on suhteellisen korkea, mutta asiakasuskollisuus on kuitenkin hyvällä tasolla
  • Asiakkaat olisivat erityisesti toivoneet tiheämpää yhteydenottoa muuton jälkeen

Tietoa Uudisasuntorakentaminen 2017-tutkimuksesta

EPSI Ratingin Rakennusteollisuusliiton jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisrakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2016 aikana. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille touko-kesäkuussa 2017, ja siihen osallistui 470 asunnonostajaa. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 – 100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0-60 tyytymätön.

Asiakastyytyväisyyden virhemarginaali painotetulle keskiarvolle on n. 1,2 indeksipistettä.

Tilastollinen luottamustaso on 95% ja mallin keskimääräinen selitysaste on n. 85%.

Asiakastyytyväisyys – Kuinka EPSI Rating mittaa sitä?

Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan seuraavien kolmen kysymysten avulla:

  • Ajattele kaikkia kokemuksiasi, joita sinulla on rakennusliikkeestäsi. Kuinka tyytyväinen olet?
  • Missä määrin rakennusliikkeesi täyttää kaikki odotuksesi?
  • Kuvittele kaikin puolin täydellinen rakennusliike. Kuinka lähellä tai kaukana rakennusliikkeesi on tätä täydellistä rakennusliikettä?

Kunkin aspektin arvosana ilmoitetaan välillä 0-100. Mitä korkeampi arvosana, sitä paremman arvion rakennusliike on saanut asiakkailtaan. Yleisesti voidaan sanoa, että yrityksillä, joiden asiakastyytyväisyyden arvosana on alle 60, on suuria vaikeuksia motivoida asiakkaita pysymään asiakkaina. Sen sijaan yli 75:n arvosana kertoo vahvasta yrityksen ja asiakkaan välisestä suhteesta.

Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat kaksi tärkeää avainindikaattoria yrityksille ja organisaatioille. Näiden kahden indikaattorin mittaamisen lisäksi EPSI-menetelmä tutkii viittä muuta aspektia, joiden avulla voidaan selvittää, mikä tekee asiakkaista tyytyväisiä ja uskollisia. Kukin aspekti sisältää tietyn määrän kysymyksiä. Alla oleva kaavio kuvaa niitä alueita, joihin EPSI-menetelmä perustuu.

EPSI Rating

EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Haluatko apua tutkimuksen tekoon?

Täytä sähköpostiosoitteesi niin otamme sinuun yhteyttä!